توصیه های مهم ارزشیابی کیفی - توصیفی

الف ) نمون برگ گزارش پیشرفت تحصیلی و گزارش پیشرفت تربیتی که به صورت خام از سیستم دریافت می شود، توسط معلم مربوطه و بر اساس مستندات و اطلاعات بدست آمده از هر دانش آموز تکمیل می شود ( معلمان در ستون مقابل هدفهای درس و جمع بندی هر درس، منحصراً در مقیاس های رتبه ای چهار گانه علامت گذاری می نمایند). این نمونه برگ ها، جایگزین لیست ریز نمرات بوده و در دبستان نگهداری می شود . 

ب ) بر اساس اطلاعات وارد شده از نمون برگ های فوق به سیستم، چهار نمون برگ استخراج می شود. نمون برگ های گزارش پیشرفت تحصیلی و نمون برگ گزارش پیشرفت تربیتی استخراج شده، پس از رویت اولیاء دانش آموز به همراه یک نسخه نمون برگ کارنامه ارزشیابی تحصیلی - تربیتی که تمبر نیز به آن الصاق شده است در پرونده دانش آموز نگهداری می شود و منحصراً یک نسخه از کارنامه ارزشیابی تحصیلی - تربیتی جهت اطلاع به اولیاء دانش آموز تحویل می شود. همچنین از سیستم یک نمون برگ دیگر با عنوان دفتر نتایج ارزشیابی تحصیلی - تربیتی برای هر دانش آموز استخراج می شود و بر اساس ماده 12 آئین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - تربیتی پس از پایان سال تحصیلی، به صورت صحافی شده توسط مدیر دبستان امضا، مهر و توسط نماینده آموزش و پرورش مسدود خواهد شد و به عبارتی جایگزین دفتر امتحانات خواهد بود. 

5- چگونگی اجرای بند « ب » ماده 18آئین نامه پیشرفت تحصیلی و تربیتی دانش آموزان ( ارتقاء جهشی) دستورالعمل شماره 282/1478/210 مورخ 3/6/89 لازم الاجرا می باشد.

/ 0 نظر / 76 بازدید