دوره معاونین جدید الانتصاب شماره 2

ترکیب اعضای شورای مدرسه عبارتند از :

الف. ترکیب اعضا

1. مدیر مدرسه.

2. معاونین مدرسه.

3. یک نفر از مربیان امور تربیتی یا مشاوران به انتخاب مربیان و مشاوران مدرسه.

4. نماینده‌ی شورای معلمان.

5. نماینده انجمن اولیا و مربیان به انتخاب انجمن.

تبصره. در صورت لزوم و به ویژه در مواقعی که پیشنهادهای شورای دانش آموزان مطرح است مدیر مدرسه از نماینده‌ی شورای دانش آموزان و برحسب مورد از افراد ذی‌ربط و صاحب‌نظر برای شرکت در جلسات شورای مدرسه دعوت می‌کند.

حد اکثر سن ثبت نام در پایه اول در مناطق شهری و روستایی و عشایری به ترتیب:

الف ) 9 و 11 سال تمام است                                   ب ) 6 و 9 سال تمام است

ج ) 6 و 11 سال تمام است                                      د ) 6 و 8 سال تمام است

ملاک محاسبه سنّ دانش آموز جهت ثبت نام چه زمانی خواهد بود؟

الف ) زمان ثبت نام دانش آموز       ب ) اول فروردین          ج ) اول مهر ماه            د ) روز تولد دانش آموز

مهلت اعتراض به نمرات پایانی هر نوبت یا دوره تابستانی و شهریور و دی ماه اعم از نهایی و غیر نهایی حداکثر پس از چند روز ازز اعلام نتیجه امتحانات آن نوبت می باشد؟ مطابق آئین نامه قبلی (کمی)

الف ) 3 روز                     ب ) 7 روز                 ج ) 4 روز                             د ) 5 روز

چنانچه معلم مربوط ظرف مدت 5 روز پس از انجام امتحان هر درس اوراق امتحانی را به هر علّتی تصحیح نکند مدیر مدرسه چه وظیفه ای دارد؟

الف ) نسبت به تصحصح اوراق شخصاً اقدام کند.           ب ) اوراق را در اختیار یکی از معلمان واجد شرایط قرار دهد.

ج ) موضوع را به اداره آموزش و پرورش گزارش دهد.     د ) گزینه ب و ج صحیح است.

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
شنگول

تعداد نمونه سوالات خیلی کم است. [گریه][زودباش][شرمنده]