اندازه گیری

در اندازه گیری خطی (طول )

اندازه گیری سطحی

اندازه گیری حجم

اندازه گیری وزن

اندازه گیری گنجایش

اندازه گیری زاویه

با سه مفهوم، ١- کمیت مورد سنجش ٢- واحد اندازه گیری ٣- رابطه سرو کار داریم

/ 0 نظر / 21 بازدید