آدینه ای در رازمیان

اظهار نظرهای معلمان الموت غربی

آقای حسین ثنایی مقدم از دبستان شهید اسدی آکوجان:

نوشتی آرام و خوب                             حالا شدی تو محبوب

 تو قسمت نشانه، کمی تلا ش بیشتر    هستش برات مفید تر

خانم ساره بیگم حسینی از دبستان طریق القدس رجائی دشت:

خیلی خوش خط و خوانا نوشته ای ، با رعایت علائم نگارشی تکالیفت زیبا تر خواهد شد.

اظهار نظر معلمان منطقه خرمدشت:

خانم فائزه عبدالهی دبستان شفیع خانی رادکان:

دختر گلم ، خوشنویس آینده ، فرشته بهشتی، اگه علامت می گذاشتی     خیلی به دل می نشستی

خانم فریده رحمنی روستای جعفر آباد:

دختر گلم خیلی قشنگ و زیبا نوشتی، از خط زیبای شما خوشم آمده، اگه سعی می کردی در پایان جمله نقطه می گذاشتی و جملات سوالی را علامت سوال نشان می دادی خیلی بهتر بود.

                                                 ادامه دارد

/ 0 نظر / 21 بازدید