راه کارهایی در ارزشیابی کیفی توصیفی قسمت اول

در قسمت های مختلف در خصوص اهداف مورد نظر ارزشیابی کیفی توصیفی

- ابزارهای مورد استفاده

- شیوه ی استفاده از ابزارها

- نمونه بازخوردها

- شیوه ی استفاده از دفتر فرایند کلاسی 

و ... با کمک و همفکری معلمان فرهیخته ایران زمین توضیحاتی ارائه می شود. پیشنهادهای همکاران گرامی نیز با نام شخصی در این وبلاگ درج می گردد.

ارزشیابی توصیفی به عمق و کیفیت یادگیری دانش آموزان توجه دارد و وضعیت یادگیری آنها را به طور دقیق توضیح می دهد، به گونه ای که موجب اصلاح، بهبود و توسعه دانش، مهارت ها و نگرش دانش آموزان شود. در ارزشیابی توصیفی به جای مقیاس کمی از مقیاس رتبه ای استفاده می شود و عملکردهای دانش آموزان را با مقیاس هایی مانند (خیلی خوب- خوب- قابل قبول - نیاز به آموزش و تلاش بیشتر)، توصیف می کند،

 ارزشیابی توصیفی برای سنجش فعالیت های دانش آموزان از ابزارهای مختلفی مانند پوشه کار، چک لیست، ثبت مشاهده رفتار و... استفاده می کند و به ابعاد جسمانی، اجتماعی و عاطفی آنها نیز توجه دارد.

 

/ 0 نظر / 39 بازدید