پوشه کار (Port Folio)

با استفاده از پوشه کار دانش آموز با فرآیند آموزش و یادگیری ارتباط برقرار کرده و از دنیای خوب مطلع می گردد.اگر چه پوشه کار می تواند برای معلم نیز تشکیل شود اما در اینجا بیشتر پوشه کار دانش آموز بیشتر مد نظر می باشد زمانی که معلم به دنبال شناخت عمیقتر دانش آموزان و اگاهی از فرآیند فعالیت هاست و خواهان مشارکت بیشتر آنان در جریان سنجش و ارزشیابی است ، پوشه کار می تواند ابزار مفید و ارزشمندی باشد.

پوشه کار برای هر یک از دانش آموزان به طور جداگانه در نظر گرفته می شود این پوشه می تواند توسط دانش آموزان و یا مدرسه تهیه شود.

مشخصات عمومی دانش آموزان روی جلد آن نوشته می شود . به منظور دسترسی راحت تر به محتوای آن فهرستی برای آن در نظر گرفته می شود در دوره ابتدایی توصیه می شود برای کلیه دروس یک پوشه کار در نظر گرفته شود و در صورت لزوم آن پوشه به بخش هایی نظیر پخش علوم ، بخش هنر ، بخش بخوانیم و بنویسیم و ... تقسیم شود.

در بخش فهرست محتوا نیز می توان زمان انتخاب و درج آن در پرونده ثبت کرد .

هم چنین در صورتی که معلم و یا دانش اموز نمونه کار را مورد ارزیابی قراردهند در همان بخش فهرست محتوا ، قسمتی نیز به درج نتیجه و ارزیابی در نظر گرفته می شود (در نمونه آورده شده است ).

بخش دیگر پوشه کار محتوای ان می باشد که همان نمونه کار ها و محصولات دانش آموز با راهنمایی معلم و یا توسط معلم انتخاب و در شناخت وضعیت یادگیری دانش آموز به کار آید . انچه در پوشه کار از اهمیت اساسی برخوردار است این است که در انتخاب و گزینش نمونه کارها یابد با دقت عمل کرد تا نمونه ای که از اطلاعات و یا پیامی در خصوص وضعیت دانش آموز می دهد انتخاب شود ، فلذا تعیین ملاک های انتخاب امری حیاتی است.

برای اینکه از پوشه کار بهره برداری لازم انجام گیرد معلم باید نمونه کار دانش آموز را مورد ارزیابی قرار داده و نظر خود را در این خصوص به صورت خیلی مختصر و با استفاده از علائم و عبارات توصیفی قابل فهم برای دانش آموزان مشخص کند.

در این ارزیابی   اولاً : باید وضعیت دانش اموز مشخص شود.

ثانیاً : تکلیف و یا وظیفه ای که دانش آموز باید برای بهبود وضعیت و یا ارتقاء پیشرفت خود انجام دهد تعیین گردد.

                                                                           ادامه دارد 

/ 0 نظر / 27 بازدید