آئین نامه امتحانات دوره های ابتدایی و راهنمایی

آیین‌ نامه‌ امتحانات‌ دوره‌های‌ ابتدایی‌ و راهنمایی‌ تحصیلی‌

فصل‌اول‌ - هدف‌:

درآموزش‌ ابتدایی‌ و راهنمایی‌ تحصیلی‌،ارزشیابی‌ از فعالیت‌های‌ آموزشی‌ و پرورشی‌ ازوظایف‌ معلمان‌است‌ که‌ به‌ منظورکارآیی‌ واثر بخشی‌مدارس‌ و مشارکت‌ فعال‌ دانش‌آموزان‌درفرآیند یاددهی‌ و یادگیری‌ جهت‌ نیل‌ به‌ هدفهای‌ زیر انجام‌می‌پذیرد.

1- ارزیابی‌مستمر پیشرفت‌تحصیلی‌ وتربیتی‌ دانش‌آموزان‌.

2- آگاه‌ ساختن‌ دانش‌آموزان‌ از میزان‌ پیشرفت‌ تحصیلی‌ وتربیتی‌ خود ونیز مطلع ساختن‌ اولیای‌ آنان ‌از وضعیت‌ تحصیلی‌ فرزندانشان‌.

3- پرورش‌ استعدادها وپرورش‌ روحیه‌ تلاش‌ ،ابتکار ورقابتهای‌ سالم‌ در دانش‌آموزان‌ .

4- حصول‌ اطمینان‌ ازتحقق‌ شرایط لازم‌ به‌ منظورارتقای‌ دانش‌ آموزان‌ به‌ پایه‌ تحصیلی‌ بالاتر.

5- بدست‌آوردن‌ قسمتی‌ از اطلاعات‌ مورد نیاز برای‌ ارزشیابی‌ از کیفیت‌ ومحتوای‌ برنامه‌های‌آموزشی‌ ،روشها ووسایل‌ تدریس‌ وکار مدارس‌.

6- تشخیص‌ استعدادها وعلائق‌ دانش‌ آموزان‌ به‌ منظور راهنمایی‌ آنان‌ در فعالیتهای‌ آینده‌ .

فصل‌ دوم‌ - کلیات‌ :

ماده‌1- امتحانات‌ دوره‌های‌ ابتدایی‌ و راهنمایی‌ تحصیلی‌ در دو نوبت‌ برگزار می‌شود، امتحانات ‌نوبت‌ اول‌ لغایت‌ دهم‌ بهمن‌ ماه‌ و امتحانات‌ نوبت‌ دوم‌ لغایت‌ پایان‌ خرداد ماه‌ هرسال‌ برگزار خواهدشد.در ایام‌ امتحانات‌ نوبت‌ اول‌[1] [1] کلاسهای‌ درس‌ دایر خواهد بود. در امتحانات‌ نوبت‌ دوم‌ دایر بودن‌کلاسهای‌ درس‌ الزامی‌ نیست‌ .

تبصره‌ 1- امتحان‌ پایانی‌ نوبت‌ اول‌ از مطالب‌ تدریس‌ شده‌ همان‌ نوبت‌ و امتحان‌ پایانی‌ نوبت‌ دوم‌ازتمام‌ محتوای‌ کتاب‌ درسی‌ به‌ عمل‌ می‌آید.

تبصره‌ 2- نمره‌امتحان‌هردرس‌ درنوبت‌اول‌بااحتساب‌ ضریب‌ یک‌ و در نوبت‌ دوم ‌با احتساب‌ ضریب‌2در کارنامه‌ درج‌ می‌گردد.

ماده‌ 2- نمره‌ امتحان‌ هر درس‌ در هر نوبت‌ میانگین‌ نمره‌ امتحان‌ پایانی‌ و نمره‌ ارزشیابی‌ مستمر همان‌نوبت‌ خواهد بود که‌ بر مبنای‌ 20 مشخص‌ می‌شود. ضمناً چنانچه‌ نمره‌ دانش‌ آموزی‌ پس‌ از محاسبه‌میانگین‌ نمره‌ ارزشیابی‌ مستمر وپایانی‌ در هریک‌ از نوبتهای‌ امتحانی‌ داخلی‌ به‌ صورت‌ اعشاری‌ بودمعلم‌ مربوطه‌ می‌ تواند با توجه‌ به‌ وضعیت‌ درسی‌ دانش‌ آموز در کلاس‌ به‌ هر نحو که‌ صلاح‌ می‌ داندنمره‌ وی‌ را سرراست‌ کند.

تبصره‌ 1- نمره‌ ارزشیابی‌ مستمرباتوجه‌ به‌ میزان‌ مشارکت‌ دانش‌ آموز درفعالیت‌های‌ یادگیری‌ ازطریق‌ بررسی‌ تکالیف‌ درسی‌، انجام‌پرسشهای‌ تدریجی‌، بررسی‌ فعالیت‌های‌ مرتبط با درس‌ خارج‌از کلاس‌ و نظایر آن‌ تعیین‌می‌شود وحداقل‌ 5 نمره‌ از نمره‌ ارزشیابی‌ مستمر به‌ فعالیت‌های‌ خارج‌ازکلاس‌ اختصاص‌ می‌یابد. معلم‌ موظف‌ است‌ حداکثر ده‌ روز قبل‌ از برگزاری‌ امتحانات‌ هرنوبت‌ نمره‌ ارزشیابی‌ مستمر رابه‌ دفتر مدرسه‌ تحویل‌ دهد.

ضمناً معلمان‌ باید نمره‌های‌ ثبت‌ شده‌ در دفتر خصوصی‌ را در صورت‌ مرخصی‌ یا انتقال‌ از طریق‌ مدرسه‌به‌ معلم‌ جدید تحویل‌ دهند.

تبصره‌ 2- نمره ‌امتحانی ‌نوبت ‌شهریور ماه‌ صرفاً بر مبنای ‌امتحان‌ پایانی‌خواهد بود و نمره ‌ارزشیابی‌مستمر دخالت‌ نخواهد داشت‌ .

تبصره‌3- درامتحان‌ نهایی‌ پایه‌ سوم‌ راهنمایی‌ تحصیلی‌ به‌ شرطی‌ نمره‌ ارزشیابی‌ مستمرنوبت‌ دوم‌مؤثرخواهدبود که‌ نمره‌ امتحان‌ پایانی‌کمتر از هفت‌ نباشد.

تبصره‌4- دانش‌ آموزی‌ که‌ به‌ علت‌ غیبت‌ موجه‌ (ثبت‌ نام‌ بدون‌ حضور در کلاس‌ با مجوزکمیسیون‌خاص‌ اداره‌ آموزش‌ وپرورش‌ ،بیماری‌ ونظایر آن‌ ) در طول‌ هریک‌ از نوبتهای‌ امتحانی‌ اول‌ و دوم‌فاقد نمره‌ ارزشیابی‌ مستمر است‌ ولیکن‌ در امتحانات‌ پایانی‌ نوبت‌های‌ مذکور دارای‌ نمره‌ امتحانی‌است‌، نمره‌ امتحان‌ پایانی‌ وی‌ عیناً به‌ جای‌ نمره‌ ارزشیابی‌ مستمر منظور می‌ گردد .

تبصره‌5- نمره‌ ارزشیابی‌ مستمر دانش‌ آموزی‌ که‌ قبل‌ از برگزاری‌ امتحانات‌ پایانی‌ با رعایت مقررات‌از مدرسه‌ای‌ به‌ مدرسه‌ دیگر منتقل‌ شود، توسط معلم‌ مدرسه‌ مقصد بر اساس‌ ارزشیابی‌های‌ وی‌وارزشیابی‌های‌ معلم‌ مدرسه‌ قبلی‌ (در صورت‌ وجود) تعیین‌ می‌شود .

تبصره‌ 6- مدیر مدرسه‌ موظف‌ است‌ در طول‌ هرنوبت‌ حداقل‌ یک‌ بار (حدود یکماه‌ قبل‌ ازامتحانات‌) دانش‌آموز و ولی‌ وی‌ را ازنتایج‌ ارزشیابی‌ مستمر هر درس‌ مطلع‌ نماید.

ماده‌ 3- نمره‌ امتحان‌ دانش‌آموزان‌ در هر درس‌ در نوبت‌های‌ اول‌ و دوم‌ توسط معلم‌ براساس‌ نمره‌ارزشیابی‌ مستمرونمره‌ امتحان‌ پایانی‌ تعیین‌ می‌شود این‌ نمره‌ بوسیله‌ معلم‌ در لیست‌نمره‌ها ثبت‌ وامضاء می‌شود و حداکثر 10 روز بعد از خاتمه‌ امتحانات‌ هر نوبت‌ تسلیم‌ دفتر مدرسه می‌گردد.

ماده‌ 4- نمره‌های‌ امتحانی‌ نوبت‌های‌ اول‌، دوم‌ و تجدیدی‌ و نمره‌ انضباط حداکثر یک‌ ماه‌ پس‌ ازخاتمه‌ امتحانات‌ هر نوبت‌ در دفتر امتحانات‌ پلمپ‌ شدۀ‌ مدرسه‌ و کارنامه‌ تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ درستونهای‌ جداگانه‌ و بدون‌ خدشه‌ و قلم‌ خوردگی‌ با جوهر مشکی‌ و با دقت‌ ثبت‌ می‌شود.

تبصره‌ 1- نام‌ ونام‌ خانوادگی‌ مدیر مدرسه‌ و مسؤول‌ ثبت‌ نمرات‌ در ذیل‌ کارنامه‌ دانش‌آموزان‌ ودفترامتحانات‌ درج‌ و حداکثر یک‌ ماه‌ پس‌ از اعلام‌ نتیجه‌ قطعی‌ امتحانات‌ هر دانش‌آموز به‌ امضای‌مدیر و مسؤول‌ ثبت‌ نمرات‌ می‌رسد و با مهر مدرسه‌ مهر می‌گردد.[2] [2]

تبصره‌2- نمونه‌ دفترامتحانات‌وکارنامه‌ تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ توسط وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌تهیه‌ وپس‌ ازتأییدکمیسیون‌ معین‌ شورای‌ عالی‌ آموزش‌ وپرورش‌ به‌ مناطق‌ آموزشی‌ کشور ابلاغ‌می‌شود.

ماده‌ 5- دفتر امتحانات‌ مدرسه‌ باید حداکثر دو ماه‌ پس‌ ازپایان‌ سال‌ تحصیلی‌ توسط فردی‌ که‌ ازسوی‌اداره‌ آموزش‌ وپرورش‌ مأمور می‌شود بررسی‌، مسدود، مهر و امضاء گردد.

ماده‌ 6- چنانچه‌ معلم‌ مربوط ظرف‌ یک‌ هفته‌ پس‌ از انجام‌ هر امتحان‌، به‌ هر علتی‌ اوراق‌ امتحانی‌راتصحیح‌ نکند، مدیر مدرسه‌ ضمن‌ گزارش‌ موضوع‌ به‌ اداره‌ متبوع‌ باید به‌ تشخیص‌ خود اوراق‌امتحانی‌ را جهت‌ تصحیح‌ در اختیار یکی‌ از معلمان‌ واجد شرایط قرار دهد.

ماده7- اوراق‌ امتحانات ‌خرداد،شهریورودی‌ ماه‌ درامتحانات‌ داخلی‌ به‌ مدت‌ شش‌ ماه و در امتحانات‌نهایی‌ به‌ مدت‌ یک‌سال‌ نگهداری‌ وسپس‌ برابرمقررات‌ امحاء می‌شود، ولی‌ دفاتر امتحانی‌ ولیست‌اصلی‌ نمره‌ها جزومدارک‌ تحصیلی‌ محسوب‌ می‌شودولازم‌ است‌ به‌ طوردائم‌ نگهداری‌ شود.درضمن‌ کارنامه‌ تحصیلی‌ دانش‌آموز نیزتامدتی‌ که‌ برابرمقررات‌ تحویل‌ ولی‌ وی‌ نشده‌ است‌ باید درمدرسه‌ حفظ گردد.[3] [3]

ماده‌ 8- در هر نوبت‌ به‌ هر دانش‌آموز براساس‌ رفتار، اخلاق‌، رعایت‌ موازین‌ اسلامی‌، رعایت‌ اصول‌بهداشت‌ و نظافت‌ شخصی‌، کیفیت‌ حضور و غیاب‌ و رعایت‌ مقررات‌ مدرسه‌ یک‌ نمره‌ انضباط داده‌می‌شود. نمره‌ انضباط در محاسبه‌ معدل‌ امتحانات‌ منظور نمی‌شود ولی‌ در کارنامه‌ تحصیلی‌ و دفترامتحانات‌ درج‌ می‌گردد.

معدل‌ نمره‌های‌ انضباط نوبت‌ اول‌ و دوم‌ پایه‌ سوم‌ راهنمایی‌ تحصیلی‌ به‌ صورت‌ یک‌ نمره‌ مستقل‌ درگواهینامه‌ پایان‌ تحصیلات‌ دوره‌ سه‌ ساله‌ راهنمایی‌ تحصیلی‌ ثبت‌ می‌شود.

تبصره‌1- نمره‌ انضباط دانش‌آموز در هر نوبت‌ امتحانی‌ بدین‌ طریق‌ بدست‌ می‌ آید که‌ کلیه‌ معلمان‌همزمان‌ بانمرات‌ امتحانی‌ پایان‌ هرنوبت‌ یک‌ نمره‌ انضباط برای‌ هریک‌ از دانش‌ آموزان‌ کلاس‌ خودبه‌ دفترمدرسه‌ تسلیم‌ می‌نمایند. دفترمدرسه‌ معدل‌ این‌ نمره‌ هارا به‌ عنوان‌ نمره‌ انضباط معلمان‌ درنظرمی‌ گیرد. ضمناً مدیر و معاونان‌ مدرسه‌ نیز به‌ طورمشترک‌یک‌ نمره‌ انضباط برای‌ هردانش‌ آموزبه‌ دفترمدرسه‌ تسلیم‌ می‌ کنند .میانگین‌ دونمره‌ مذکور، نمره‌ انضباط دانش‌آموز در هر نوبت‌ خواهدبود.

تبصره‌2- برای‌دانش‌ آموزانی که‌ ازجهش‌ تحصیلی‌ استفاده‌ می‌کنندنمره‌انضباط منظورنمی‌گردد.

ماده‌9- برای‌دارندگان‌ نقص عضومؤثردرامتحانات‌ کتبی‌،شفاهی‌وعملی‌ مدیرمدرسه یا رئیس‌هیأت‌ ممتحنه‌ حوزه‌ اجرابااطلاع‌اداره آموزش‌ وپرورش‌ متبوع‌،تسهیلاتی متناسب ‌با نقص‌ عضوفراهم‌ می‌نماید و در صورت‌ لزوم‌ از امتحان‌ دروس‌ عملی‌ که‌ از نظر جسمی‌ قادر به‌ انجام‌ آن‌نمی‌باشند معاف‌ می‌شوند. در چنین‌ صورتی‌ اگر درس‌ یا دروس‌ مذکور دو نوع‌امتحان‌ داشته‌ باشد (شفاهی‌ - عملی‌) برای‌ امتحان‌ غیر عملی‌ نمره‌ 20 منظور می‌شود و اگر امتحان‌ درس‌ صرفاً عملی‌باشد نمره‌ای‌ منظور نخواهد شد، در این‌ حالت‌ صورت‌ جلسه‌ای‌ به‌ امضای‌ مدیر و دو نفر از معلمان‌در امتحانات‌ داخلی‌ ویا رئیس‌ هیأت‌ ممتحنه‌ و دو نفر از اعضای‌ آن‌ هیأت‌ در امتحانات‌ نهایی‌ تنظیم ‌می‌شود. تسهیلات‌ انجام‌ شده‌ مستند به‌ این‌ ماده‌ را توضیح‌ می‌دهند و موضوع‌ باید درستون‌ملاحظات‌ دفترامتحانات و کارنامه‌ تحصیلی‌ این‌ قبیل‌ دانش‌آموزان‌ درج‌ شود.

تبصره‌ 1- مدیر مدرسه‌ موظف‌ است‌ دانش‌آموزان‌ شرکت‌ کننده‌ در امتحان‌ نهایی‌ مشمول‌ این‌ ماده‌ را کتباً به‌ رئیس‌ هیأت‌ ممتحنه‌ معرفی‌ نماید.

تبصره‌ 2- چنانچه‌ دانش‌ آموزی‌ در زمان‌ برگزاری‌ امتحانات‌ ویا قبل‌ از آن‌ دچار سانحه‌ای‌ شود به‌نحوی‌ که‌ قادر به‌نوشتن‌ نباشد، می‌تواند از منشی‌ مناسبی‌ که‌ از طرف‌ مدیر مدرسه‌ در امتحانات‌داخلی‌ و رئیس‌هیأت‌ ممتحنه‌ در امتحانات‌ نهایی‌ تعیین‌ می‌شود استفاده‌ نماید.

ماده‌10- امتحان‌ تعلیمات‌ دینی‌ دانش‌ آموزان‌ اقلیت‌های‌ دینی‌ مذکور در قانون ‌اساسی ‌برابر شیوه‌نامه‌های‌ وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ انجام‌ و نمره‌ آن‌ در دفاتر امتحانی‌ و کارنامه‌ آنان‌ قیدمی‌شود. ضمناً درصورت‌ تمایل‌ دانش‌ آموزبه‌ شرکت‌ در امتحان‌ تعلیمات‌ دینی‌ اسلامی‌ منعی‌ برای‌شرکت‌ وی‌ نخواهدبود.[4] [4]

ماده‌ 11- پایه‌ تحصیلی‌ دانش‌آموزی‌ که‌ به‌ عللی‌ مانند عدم‌ دسترسی‌ به‌ مدرسه‌، بیماری ‌و یا اقامت‌درخارج‌ از کشورنتوانسته‌ به‌ موقع‌ وارد مدرسه‌ شود یا مدارک‌ تحصیلی‌ وی‌ در اثر حوادثی‌ از قبیل‌سیل‌، زلزله‌ وآتش‌ سوزی‌ از بین‌ رفته‌ ویاوقفه‌ای‌ در ادامه‌ تحصیل‌ او ایجاد شده‌ است‌ و همچنین‌ پایه‌تحصیلی‌ دانش‌آموزی‌ که‌ مدارک‌ قابل‌ قبولی‌ جهت‌ ارزشیابی‌ ندارد ، در دوره‌ ابتدایی‌ با رعایت‌حداقل‌ سن‌ متعارف‌ ثبت‌ نام‌ و بررسی‌های‌ انجام‌ شده‌ از سوی‌ شورای‌ معلمان‌ توسط شورای‌مدرسه‌ تعیین‌ می‌شود و در ستون‌ ملاحظات‌ دفتر آمار به‌ رأی‌ شورای‌ مدرسه‌ استناد می‌شود. دردوره‌راهنمایی‌،متقاضی‌ ادامه‌ تحصیل‌ با توجه‌ به‌ حداقل‌ سن‌ متعارف‌ و توانایی خود می‌تواند بامعرفی‌ اداره‌ آموزش‌ و پرورش‌ محل‌ در امتحان‌ ورودی‌ پایه‌ مورد نظر شرکت‌ نموده‌ ودر صورت ‌احراز شرایط قبولی‌ در پایه‌ بالاتر ادامه تحصیل‌ دهد. ( سن‌ متعارف‌ در دوره‌ ابتدایی‌ برای‌ پایه‌های ‌اول‌ تا پنجم‌ به‌ ترتیب‌ 6 و7 و8 و9 و10 سال‌ تمام ‌و برای‌ پایه‌های‌ اول‌ تا سوم‌ راهنمایی‌ 11 و12و13سال‌ تمام‌می‌باشد.[5] [5]

تبصره‌ 1- دانش‌ آموزان‌ متقاضی‌امتحان‌ ورودی‌ دردوره‌راهنمایی‌ تحصیلی‌ باید ابتدا به‌ اداره‌ آموزش ‌و پرورش‌ مراجعه‌ کنند تا جهت‌ امتحان‌ به‌ یکی‌ از مدارسی‌ که‌ از قبل‌ بدین‌ منظوراختصاص‌ یافته‌معرفی‌ شوند. ثبت‌ نام‌ آنان‌ پس‌ ازاعلام‌ نتیجه‌ از طرف‌ مدرسه‌ مذکور با معرفی‌ اداره‌ آموزش ‌وپرورش‌ در یکی‌ از مدارس‌ انجام‌ خواهد شد.

تبصره‌ 2- امتحان‌ ورودی‌ دردوره‌راهنمایی‌ تحصیلی‌ طبق‌ مفاد این‌ آیین‌ نامه‌ به‌ صورت‌ یک‌ نوبتی‌ وبدون‌ تجدیدی‌ است‌ و مواد امتحانی‌ آن‌ عیناً مواد امتحانی‌ داوطلبان‌ آزاد خواهد بود شرکت‌ کنندگان‌در امتحان‌ ورودی‌ به‌ شرطی‌ قبول‌ شناخته‌ می‌شوند که‌ با رعایت‌ مفاد ماده‌18 ، نمره‌ امتحانی‌ آنان‌ درسایر دروس‌ کمتر از 10 نباشد و درصورت‌ مردودی‌ با تمایل‌داوطلب‌، مدرسه‌ می‌تواند از وی‌ درپایه‌ پایین‌تر امتحان‌ بعمل‌ آورد.

تبصره‌ 3- نمرات‌ امتحان‌ ورودی‌ قبول‌ شدگان‌ دوره‌راهنمایی‌ تحصیلی‌ در ستون‌ شهریورماه‌ دفترامتحانات‌ و کارنامه‌ تحصیلی‌ آنان‌ ثبت‌ می‌شود. شماره‌ معرفی‌ نامه‌ با اشاره‌ به‌ ماده‌ 11 این‌ آیین‌ نامه‌در ستون‌ ملاحظات‌ درج‌ و پس‌ ازامضای‌ مدیر با مهر مدرسه‌ ، مهر می‌شود.

تبصره‌ 4- متقاضیان‌ شرکت‌ در امتحانات‌ پایه‌های‌ پنجم‌ ابتدایی‌ و سوم‌ راهنمایی‌ باید به‌ همراه ‌داوطلبان‌ آزاد یا دانش‌آموزان‌ در امتحانات‌ مربوط شرکت‌ نمایند.

تبصره‌ 5- امتحان‌ ورودی‌ براساس‌ این‌ ماده‌ صرفاً به‌ منظور تعیین‌ پایه‌ تحصیلی‌ دانش‌آموز جهت‌ ورود به‌ مدرسه‌ و ادامه‌ تحصیل‌ می‌باشد و ارزش‌ دیگری‌ ندارد.

فصل‌ سوم‌ - نحوه‌ برگزاری‌ امتحانات‌ پایانی‌:

ماده‌ 12- امتحانات‌ پایه‌های‌ اول‌ تاچهارم‌ ونوبت‌ اول‌ پایه‌ پنجم‌ ابتدایی‌ داخلی‌ وتوسط مدارس‌برگزار می‌شود و امتحانات‌ نوبت‌ دوم‌ وتجدیدی‌ پایه‌ پنجم‌ ابتدایی‌ به‌ صورت‌ هماهنگ‌ با سؤالات ‌واحد و برنامه‌ معین‌ (بصورت‌ همزمان‌ ) که‌ توسط اداره‌ آموزش‌ وپرورش‌ منطقه‌ یا ناحیه‌ مربوط طرح‌ و تهیه‌ خواهد شد در مدرسه‌ برگزار می‌ شود.

تبصره‌- به‌ استثنای‌ طرح‌ سؤالات‌ امتحانی‌ پایه‌ پنجم‌ ابتدایی‌،سایرامورمربوط به‌انجام‌ امتحان ‌و تصحیح‌ اوراق ‌پایه‌ مذکور و بزرگسالان‌ پایه‌ پنجم‌ نهضت‌ سوادآموزی‌ همانند پایه‌های ‌داخلی‌ دوره‌ابتدایی‌ خواهد بود.[6] [6]

ماده‌13- امتحانات‌ پایه‌های‌اول‌ودوم‌ ونوبت‌ اول‌ پایه‌ سوم‌ راهنمایی داخلی‌ است‌ وتوسط مدرسه‌برگزار می‌شود و امتحانات‌ نوبت‌ دوم‌ و تجدیدی‌ پایه‌ سوم‌ راهنمایی‌ تحصیلی‌ نهایی است‌ وسؤالات‌ آن‌ از سوی‌ اداره‌ کل‌ آموزش‌ و پرورش‌ استان‌ مربوط طرح‌ می‌شود، این‌امتحانات‌ طبق‌دستورالعملهای‌ وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ توسط هیأت‌ ممتحنه‌ هر حوزه‌امتحانی‌ که‌ از طرف‌ اداره‌ آموزش‌ وپرورش‌ محل‌ تعیین‌ می‌شود برگزار می‌گردد.

تبصره‌ 1-درمدارسی‌ که‌ حداقل‌ سه‌ کلاس‌ درپایه‌ سوم‌ راهنمایی‌وجود داشته‌ باشد، می‌توان باصلاحدیداداره‌ آموزش‌ وپرورش‌ ازدانش‌آموزان‌درهمان‌ مدرسه‌ امتحان‌ به‌ عمل آورد.

تبصره‌2- مدیرمدرسه‌ موظف‌ است ‌فهرست‌ مشخصات‌ دانش‌آموزان‌ پایه‌ سوم‌ راهنمایی‌ وریز نمرات ‌امتحانی نوبت‌اول ونمرات‌ارزشیابی‌ مستمروشفاهی وعملی‌نوبت دوم ‌ونمره ‌انضباط هر یک از آنان را حداکثر تا یک هفته قبل از شروع امتحانات نهایی به اداره آموزش و پرورش ‌ارسال‌دارد.

تبصره‌ 3- معاونت‌ آموزشی‌ وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ موظف‌ است‌ در هریک‌ از پایه‌های‌ تحصیلی‌دوره‌ راهنمایی‌ سؤالات‌ امتحانی‌ یک‌ یا دو ماده‌ درسی‌ را طرح‌ کرده‌ و با اطلاع‌ قبلی‌ به‌ استانها ارسال‌دارد.

فصل‌ چهارم‌ - شرایط قبولی‌ در امتحانات‌ :

ماده‌ 14- دانش‌ آموزی‌ در خردادماه‌ قبول‌ شناخته‌ می‌شود که‌ دارای‌ شرایط زیر باشد:

الف‌ - معدل‌ کل‌ وی‌ کمتر از ده‌ نباشد .

ب‌ - نمره‌امتحانی‌ نوبت‌ دوم‌ او در هیچ‌ یک‌ از مواد درسی‌ بدون‌ ضریب‌ کمتر از ده‌ نباشد.

ج‌ - نمرات‌ سالیانه‌ وی‌ در هیچ‌ یک‌ از مواد درسی‌ کمتر از 30 نباشد.

تبصره1- نمره‌ سالیانه‌ هردرس‌ حاصل‌ جمع‌ نمره‌ نوبت‌ اول‌ و دو برابر نمره‌ نوبت‌ دوم‌ خواهد بود.

تبصره‌ 2- معدل‌ کل‌ دانش‌آموز عبارت‌ است‌ از مجموع‌ نمرات‌ سالیانه‌ همه‌ دروس‌ (به‌ جز نمره‌انضباط) تقسیم‌ بر سه‌ برابر تعداد مواد درسی‌ آن‌ پایه‌ .

ماده‌ 15- حذف‌ شد.[7][7]

ماده‌ 16- دانش‌ آموزی‌ که‌ نمره‌ امتحان‌ نوبت‌ دوم‌ یا نمره‌ سالیانه‌ وی‌ در درس‌ یا دروسی‌ به‌ حد نصاب‌ قبولی‌ نرسیده‌ باشد تجدید شناخته‌ می‌شود وباید در شهریور ماه‌ درامتحان‌ آن‌درس‌ یادروس‌ شرکت‌ کند،نمرات‌ امتحانی‌ شهریورماه‌ درستون‌ تجدیدی‌ باضریب‌ دودرج‌ می‌گردد وبه‌ جای‌ نمره‌ خرداد ماه‌ همان‌ درس‌ یادروس‌ درمعدل‌ کل‌ محاسبه‌ و درصورت‌احراز شرایط مندرج‌ در بندهای‌ الف‌ وب‌ ماده‌ 14 قبول‌ شناخته‌ می‌شود

ماده‌17- امتحان‌ تجدیدی‌ هردانش‌ آموزدرهمان‌ محلی‌ برگزارمی‌شودکه‌ امتحانات‌ خرداد ماه ‌راگذرانیدهاست‌درصورتیکه‌ محل‌ اقامتولی‌یاسرپرست‌ دانش‌‌آموزی‌ قبل‌ از برگزاری‌ امتحانات‌ تجدیدی ‌تغییر یابد، دانش‌آموز می‌تواند با اخذگواهیعکس‌ دار(حاوی‌ مشخصات و مواد تجدیدی‌) از مدرسه ‌مربوطومعرفیاداره‌آموزش‌وپرورش‌همان منطقه ‌و با در دست‌ داشتن ‌مدارک‌ لازم‌ مبنی‌ برانتقال،به‌ اداره‌ آموزش‌وپرورش محل‌سکونت‌ جدید مراجعه ‌و با معرفی ‌اداره ‌مزبور، در امتحان‌ تجدیدی‌ یکیازمدارس‌ شرکت‌ نماید. نمره‌هایتجدیدی‌ چنیندانش‌ آموزی‌ازطریق‌ ادارهآموزش‌وپرورش‌ محلجدید،به‌ اداره آموزش‌وپرورش قبلی‌ جهت‌ ابلاغ‌ به‌ مدرسه‌ای‌که‌دانش‌ آموز قبلاً تحصیل‌می کرده است ارسال می گردد تا مدرسه مذکور با توجه به ‌نمره‌های ‌دیگروی‌ورعایت‌ سایرمقررات‌ اعلامنتیجه‌نماید.

ماده‌ 18- دانش‌ آموزی‌ که‌ معدل‌ کل‌ وی‌ درخردادیاشهریورماه‌ حداقل‌ ده‌ (10) باشدولی‌ در یک درس نمره‌ کمترازده‌ ویامعدل‌ کل‌ وی‌ حداقل‌ دوازده‌ (12) باشد ولی‌ در دو درس‌نمره‌ کمترازده‌ کسب‌ کند،قبول‌ شناخته‌ می‌شود.

تبصره‌1- استفاده‌ دانشآموزازمفاداینماده‌درخردادماه‌بهشرطاحرازبندج‌ ماده‌ 14 بلامانع‌ است‌.

تبصره‌2-دانش آموز نمی توانددریک دوره تحصیلی درهردرس دوسال متوالی ازمفاداین ماده ‌درهردرس‌استفاده‌کند.

تبصره3- استفاده ازمفاداین ماده درستون ملاحظات دفترامتحانات وکارنامه تحصیلی و معرفی‌نامه ‌ثبت‌نام‌،درج‌می‌شود.

تبصره‌ 4- مدیران‌ مدارس‌ موظفند بابرنامه‌ریزیهای‌ لازم‌ زمینه‌ جبران‌ ضعف‌ درسی‌ این قبیل‌ دانش‌آموزان‌ را فراهم‌آورند.

ماده‌ 19- چنانچه‌ دانش‌ آموزی‌ درامتحان‌ پایانی‌ نوبت‌ اول‌ یادوم‌ درسی‌ غیبت‌ غیرموجه‌داشته‌باشد، نمره‌ پایانی‌ آن‌ درس‌ صفرمحسوب‌ می‌شود ونمره‌ وی‌ در آن‌ درس‌ از میانگین‌نمره‌ ارزشیابی‌مستمر آن‌ نوبت‌ ونمره‌ صفرتعیین‌ خواهد شد.

تبصره- دانش‌آموزان‌ پایه‌ سوم‌ راهنمایی‌ درامتحان‌ نهایی‌ نوبت‌ دوم‌ مشمول‌ مفاداین‌ ماده نمی شوندونمره‌ نوبت‌ دوم‌ آنان‌ صفرمنظور می‌شود.

ماده‌ 20- دانش‌ آموزی‌ که‌ به‌ علت‌ غیبت‌ موجه‌ درنوبت‌ اول‌ دریک‌ ،چند ویاتمام‌ دروس‌ نمره‌امتحانی‌نداشته‌ باشد نمرات‌ امتحانی‌ نوبت‌ دوم‌ وی‌ به‌ جای‌ نمرات‌ امتحانی‌ درس‌ یادروسی‌که‌ درآنهانمره‌امتحانی‌ نداشته‌، منظور می‌گردد.1

ماده‌ 21- دانش‌ آموزی‌ که‌ به‌ علت‌ غیبت‌ موجه‌ درنوبت‌ دوم‌ ازیک‌ ،چندویاتمام‌ مواد درسی‌ نمره‌امتحانی‌ نداشته‌ باشد می‌تواندبارعایت‌ ماده‌ 25وتبصره‌ ذیل‌ آن، درس‌ یادروس‌ مربوط را امتحان‌دهدوبرابرشرایط قبولی‌ خردادماه‌ اعلام‌ نتیجه‌ شود. چنانچه‌ دانش‌آموز در تمام‌ یابرخی‌ از دروس‌درامتحانات‌ غایبین‌ موجه‌ شرکت‌ نکند، بدون‌ محاسبه‌ معدل‌ ،همراه‌ سایر دانش‌‌آموزان‌ تجدیدی‌ در شهریورماه‌ درامتحان‌ درس‌ یادروس‌ مربوط شرکت‌ خواهدکرد.اعلام‌ نتیجه‌ این‌ قبیل‌دانش‌آموزان‌ همانندسایردانش‌ آموزان‌ تجدیدی‌ خواهدبود.

ماده‌ 22- دانش‌ آموزی‌ که‌ به‌ علت‌ غیبت‌ موجه‌ درنوبت‌های‌ اول‌ ودوم‌ دریک‌، چند و یا تمام‌ مواد درسی‌نمره‌ امتحانی‌ نداشته‌ باشدمی‌تواند بارعایت‌ ماده‌ 25 وتبصره‌ ذیل‌ آن‌ درس‌ یادروس‌ مربوطراامتحان‌ دهد.نمرات‌ مأخوذه‌ این‌ قبیل‌ دانش‌آموزان‌ بدون‌ ضریب‌ ،برای‌ نوبت‌ اول‌وباضریب‌2برای‌ نوبت‌ دوم‌ منظور می‌گردد وبرابر شرایط قبولی‌ خردادماه‌ اعلام‌ نتیجه‌می‌شود.چنانچه‌ دانش‌آموز درتمام‌ یابرخی‌ از دروس‌ درامتحانات‌ غایبین‌ موجه‌ شرکت‌نکند،بدون‌ محاسبه‌ معدل‌، همراه‌سایر دانش‌ آموزان‌ تجدیدی‌ درشهریورماه‌ درامتحان‌ درس‌ یا دروس‌ مربوط شرکت‌خواهدکردبرای‌ محاسبه‌ معدل‌ کل‌ نمره‌ شهریورماه‌ این‌ قبیل‌ دانش‌آموزان‌ بدون‌ ضریب‌ برای‌ نوبت‌اول‌ و باضریب‌ 2برای‌ نوبت‌ دوم‌ منظور می‌گردد واعلام‌ نتیجه‌ آنان‌ همانند سایر دانش‌ آموزان‌تجدیدی‌ خواهد بود.[8][8]

ماده‌ 23- اگر دانش‌ آموزی‌ باعذرموجه‌نتواند درامتحانات‌ هیچ‌ یک‌ از مواد درسی‌ نوبت‌ دوم ‌وشهریور ماه‌ شرکت‌کند، صرفنظراز اینکه‌ درنوبت‌ اول‌ نمره‌ داشته‌ یا نداشته‌ باشد، آن‌ سال‌ تحصیلی‌برای‌ وی‌ وقفه‌ تحصیلی‌ محسوب‌ می‌گردد.

ماده‌ 24- چنانچه‌ دانش‌ آموزی‌ بدون‌ عذرموجه‌ درفاصله‌ زمانی‌ بعدازثبت‌ نام‌ وقبل‌ از برگزاری امتحانات‌ نوبت‌ اول‌ مدرسه‌ راترک‌ کند هر چند که‌ نمره‌ ارزشیابی‌ مستمر داشتهباشد آن‌سال‌تحصیلی‌ برای‌ وی‌ ترک‌ تحصیل‌ تلقی‌ شده‌ وکارنامه‌مردودی‌ صادر نمی گرددواگردانش‌آموزی‌بعدازبرگزاری‌ امتحانات‌ نوبتاول‌ بدون‌ عذرموجهمدرسه‌راترککندیانتوانددرهیچیک‌از امتحانات مواد درسی نوبت دوم و شهریور شرکت نمایدآنسال‌تحصیلی‌ برای ‌وی‌ کارنامه‌ مردودی‌ صادرمی‌گردد.

ماده‌ 25- ازدانش‌ آموزی‌ که‌ در

/ 5 نظر / 421 بازدید
سعید حسینی ترکانی

سلام سید جلیل بنظر حقیر سیستم آموزشی ایران علاوه بر اشکالات متعدد به درد بزرگی که تمامی کشور به اون مبتلا است که همون نبود مدیریت علمی و پویا و بدور از سیاست زدگی می باشد گرفتاره و تا این مشکل حس نشه و برای رفع اون اقدامی صورت نگیره نه در اینجا و نه هیچ جای دیگری تحول مهمی رخ نخواهد داد. بطور اصولی باید تمامی مدیران دارای مدارک بالای مدیریت منابع انسانی باشند تا بتوانند از هر نیرویی در جای مناسب و زمان مناسب استفاده کنند و از هدر رفتن پتانسیل های موجود در ایده ها و نحوه عملکرد ها جلوگیری به عمل بیاورند و باعث رشد و شکوفایی متداوم گردند.

الموتی

سلام همولایتی عزیز ازتلاش بی‌وقفه و بزرگواری و عنایت شما در تبلیغ منطقه الموت بسیار متشکر و ممنونم. شما در وبلاگ قلعه الموت لینک شدید. موفق باشید.

شمس الد ین رجبی

سلام آقای حسینی آغاز و بازگشایی مدارس در سال 93 برشما و همه فرهنگیان بزرگوار مبارک باد. سال خوبی رابرای حضرتعالی و خانواده محترمتان آرزو دارم

باغدشت

سلام سپاس ازتلاش و اطلاع رسانی خوبتان ، موید باشید

محمد بذلي

کاش دانسته بودم چگونه زندگی کنم یا کسی را یافته بودم که روش زندگی را به من تعلیم دهد. تئودر پارکر سلام و خداقوت و تبریک اعیاد شعبانیه آپم. داغ داغ [گل]