شیوه نامه ارزشیابی توصیفی
ساعت ۸:٥۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٩ : توسط : سید نجم الدین حسینی آفتابدری

به منظور ایجاد وحدت رویه در صدور کارنامه برای دانش آموزانی که در کلاس های  ارزشیابی توصیفی تحصیل می نمایند مواردی به شرح زیر یادآوری می گردد.


١- الصاق تمبر کما فی السابق منحصراً در کارنامه ارزشیابی تحصیلی - تربیتی ضرورت دارد و با توجه به عدم پیش بینی محل مشخصی برای الصاق تمبر، سعی شود از حاشیه بالا ( سمت چپ کارنامه) برای این منظور استفاده شود. و برای سال تحصیلی آینده در نمون برگ کارنامه محل الصاق تمبر مشخص خواهد شد.

2- در مورد اهداف درس ریاضی، قسمت هایی که مربوط به نوبت اول می باشد در نوبت اول تکمیل می گردد و در نوبت دوم تمامی بندها تکمیل خواهد شد.

3- در خصوص مشکلات مربوط به اداره استثنایی، در رابطه با دانش آموزان متقاضی جهشی در سیستم ارزشیابی توصیفی، اقداماتی صورت گرفته که به محض دریافت نتیجه، متعاقباً اعلام خواهد شد.

4- در قسمت جمع بندی نهایی، معلم بر اساس اطلاعات ثبت شده در پوشه کار، فعالیت های انجام شده و مستندات موجود، در فرایند یاددهی - یادگیری و همچنین شناخت و برداشت هایی که در طول نوبت و یا سال تحصیلی علاوه بر موارد ذکر شده دارد اقدام به جمع بندی می نماید. در صورت وجود درجه با فراوانی بالاتر، آن درجه ثبت می شود و در صورت برابر بودن، متناسب با روند رشد صعودی در درجه  مورد نظر ارزشیابی می شود.

5- نکات مربوط به مسائل تربیتی دانش آموز در گزارش پیشرفت تربیتی، در قسمت مشخص شده توسط معلم به صورت دستی تکمیل و به مدیر مدرسه تحویل می شود و نتیجه جمع بندی آن در کارنامه تحصیلی - تربیتی توسط سیستم بصورت رتبه ای ارائه می شود.   

6- نمون برگ های گزارش پیشرفت تحصیلی و گزارش پیشرفت تربیتی که به صورت خام از سیستم دریافت می شود، بر اساس مستندات و اطلاعات بدست آمده از هر دانش آموز، توسط معلم مربوطه تکمیل می شود ( در مقابل هدفهای درس و جمع بندی هر درس در مقیاس های رتبه ای چهار گانه فقط علامت زده می شود) و به عنوان جایگزین لیست ریز نمرات در دبستان، برابر مقررات نگهداری می شود.

7- بر اساس اطلاعات وارد شده در نمون برگ های فوق، از سیستم چهار نمون برگ استخراج می شود که نمون برگ های گزارش پیشرفت تحصیلی و نمون برگ گزارش پیشرفت تربیتی منحصراً به رؤیت اولیا می رسد و به همراه نمون برگ کارنامه تحصیلی - تربیتی که تمبر به آن الصاق شده است، در پرونده دانش آموز نگهداری می شود و یک نسخه از کارنامه ارزشیابی تحصیلی - تربیتی به اولیا داده می شود. نسخه ای از آن با نام دفتر نتایج ارزشیابی تحصیلی - تربیتی که جایگزین دفتر امتحانات است به صورت صحافی شده تهیه و تنظیم می گردد و به عنوان اسناد اصلی در دبستان بایگانی می شود.

8- الصاق عکس فقط در پایه خروجی (پنجم ابتدایی) انجام پذیرد. 

9- windows xp service pack 3 این برنامه با  کارکرد بهتری دارد .