محاسبه پاره خط
ساعت ۱٠:۱٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٠ دی ۱۳۸۸ : توسط : سید نجم الدین حسینی آفتابدری

در شکل زیر که از 3 مربع به طول ضلع واحد تشکیل شده است، چند پاره خط می بینید؟

     

پاسخ: 16 پاره خط .

اگر 5 مربع به طول ضلع واحد داشته باشیم ،جواب برابر چند است؟

پاسخ :36 پاره خط
حال اگر 10 مربع به طول ضلع واحد داشته باشیم،جواب برابر چند است؟(مسلما" برای شمارش پاره خط ها به زمان بیش تری نیاز دارید).

پاسخ : 121 پاره خط .
حال اگر 100 مربع به طول ضلع واحد داشته باشیم ،چه طور؟

لطفا به رابطه زیر توجه فرمایید:

برای این منظور کافی است: "تعداد مربع ها را با 1 جمع کرده و حاصل را در خودش ضرب کنیم ."
پس با استفاده از این رابطه ، تعداد پاره خط ها در مساله ی قبل برابر
 می شود.